0722.558.509 hello@chocolatesaga.ro


Regulamentul de vizitare CHOCOLATE SAGA FESTIVAL

 

 1. TERMENI SI CONDITII GENERALE
  • Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la Chocolate Saga Festival – editia 3, 14-16 iunie 2024.
  • Prin participarea la festival, participanții, voluntarii, colaboratorii, vizitatorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu festivalul acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.
  • Conținutul prezentului regulament este proprietatea organizatorilor, respectiv EVENTORAMA SRL
  • Chocolate Saga Festival este administrat de EVENTORAMA SRL în calitate de Organizator, persoană juridică, cu sediul în Bucuresti, Bd. Maresal Constantin Prezan nr.2, ap 6, având J40/6722/2023, cui 47956301, IBAN RO66 INGB 0000 9999 1371 3874 deschis la ING Romania

 

 1. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI 
  • Evenimentul CHOCOLATE SAGA FESTIVAL se derulează în perioada 14-16 iunie 2024 la Sala Palatului, str. Ion Campineanu 28, Bucuresti
  • Programul de derulare a evenimentelor în spațiul de festival anterior amintit va fi comunicat de Organizator pe canalele proprii de comunicare și în mass-media cel târziu cu 10 zile înainte de eveniment.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica locul de derulare a evenimentelor. În cazul unor astfel de modificări, informatiile vor fi publicare pe website: www.chocolatesaga.ro

 

 1. ACCESUL IN LOCATIE
  • Intrarea și ieșirea în/din spațiul de eveniment se face prin locurile special amenajate. Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire și mențineți distanța și la intrarea/ieșirea din spațiul de eveniment.
  • Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:
  • Articole pirotehnice.
  • Cuțite, arme și alte obiecte ascuţite/contondente.
  • Substanţe sau produse interzise.
  • Materiale inflamabile sau explozive.
  • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți si vizitatori.
  • Participanții si vizitatorii își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul festivalului. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții si Vizitatorii, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.
  • Este interzis accesul cu animale de companie.

 

 1. REGULI GENERALE DE CONDUITĂ PE DURATA EVENIMENTULUI 
  • Participanții si Vizitatorii la eveniment sunt obligaţi să dovedească un comportament adecvat pentru evenimentele publice.
  • Participanții si Vizitatorii la eveniment au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante.
  • Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru evenimentului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor.
  • Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu evenimentul și cu Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori.
  • Participanții si Vizitatorii înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la eveniment, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, echipa tehnică, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea evenimentului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR SI VIZITATORILOR
  • Participanții si Vizitatorii au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului.
  • Participanții si Vizitatorii nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a eveniment pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți participanți la eveniment.
  • Participanţilor si Vizitatorilor le este interzisă distribuirea, modificarea sau copierea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, crearea de lucrări derivate, transferarea, vânzarea sau folosirea conținutului evenimentului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor.
  • Participanții si Vizitatorii au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca reprezentând un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a evenimentului.
  • Participanții si Vizitatorii au obligația de a coopera cu Organizatorii, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților si vizitatorilor sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.

 

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR
  • Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori, vizitatorilor sau a oricărei terțe persoane.  Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe websiteul www.chocolatesaga.ro
  • Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la eveniment al oricărui participant, voluntar, partener, vizitatori sau orice altă terță persoană prezentă în incita evenimentului pe perioada de derulare a acestuia.
  • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, vizitatorii, voluntarii, partenerii și terții le introduc în perimetrul evenimentului în perioada de derulare a acestuia.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții și Vizitatorii, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.
  • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, vizitatorilor si pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista demonstratiilor live la Festival, atât anterior, cât și pe întreaga durată a Festivalului.
  • Organizatorul își rezervă dreptul a modifica capacitatea maxima a locației de derulare a Festivalului în acord cu normele de siguranță în vigoare.

 

 1. DREPTURI INTELECTUALE
  • Fotografiile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de Legea  nr. 8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor.
  • Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la Organizatori se pedepsește conform legii.
  • Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor.

 

 1. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A EVENIMENTULUI 
  • Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul evenimentului.
  • Participanții și Vizitatorii înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale evenimentului.
  • Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.
  • Participanții și Vizitatorii în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul evenimentului pe perimetrul de derulare a acestuia, cu respectarea prevederilor legale incidente privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării proiectului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții si vizitatorii la eveniment, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora.
  • Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați evenimentului, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea proiectului.
  • Participanții și Vizitatorii nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.
  • Participanții si vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio/foto/video ale evenimentului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții si vizitatorii nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul evenimentului fără acordul prealabil al Organizatorilor.

 

 1. ALTE INFORMAȚII
  • Sugestii și reclamații. Participanții, vizitatorii, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa hello@eventorama.ro
  • OBIECTE PIERDUTE
   • Obiectele pierdute și găsite pot fi aduse la echipa organizatorica, tot aici proprietarii le vor putea recupera în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu de ora 12.00 a următoarei zile după încheierea fevenimentului.
   • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților si vizitatorilor pentru pierderea, deteriorarea sau furtul acestora.

 

 1. LITIGII 
  • Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Vizitatori, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.
  • În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.
  • Prin participarea la evenimentele organizate de EVENTORAMA sau prin accesarea canalelor de comunicare marca EVENTORAMA în special website-ul CHOCOLATESAGA.RO, vizitatorii și participanții confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.

 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  • Participanții si vizitatorii înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentele EVENTORAMA SRL pe riscul propriu. Organizatorii, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot fi ţinuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul evenimentului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc.
  • Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Eveniment, în sarcina acestora neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor. Organizatorii nu sunt răspunzători pentru prejudiciile de orice natură cauzate persoanelor sub 18 ani de către terțe persoane, incluzând dar nelimitându-se la participanții si vizitatorii evenimentului.
  • Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de Organizatori sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori. Participanții si vizitatorii înțeleg și sunt de acord că acest conținut al evenimentului este prezentat fără nicio garanție de orice natură.
  • Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

 

Vrei sa faci parte dintre expozantii Festivalului ciocolatei? Daca da, completeaza formularul de inregistrare si asigura-ti locul la eveniment. Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie

Suntem nerabdatori sa facem cunostiinta!

Vreau sa devin expozant

Ai intrebari?